Vše pro Vaši tiskárnu

Informace o zpracování osobních údajů

Bezpečnost a ochrana informací.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

1. Právní rámec zpracování

Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost Refill.CZ  zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a také  zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí údajů je ze strany kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvu, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případe zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

2. Správce osobních údajů

Správcem získaných osobních údajů je společnost Refill.CZ,  IČO 26960117, se sídlem Hybešova 725/40, 60200 Brno,  (dále též „správce“).

3. Přesnost osobních údajů

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z e-shopu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

4. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

A. Veškeré osobní údaje jako Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu) jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobním údajů v databázi Refill.CZ Toto zpracování a shromažďování osobních údajů muže být použito pro plnění kupní smlouvy a za účelem případné nabídky obchodu a služeb kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb.

Dále, kupující má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Kupující má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Kupující má také právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se týkají jeho, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@refill-sro.cz. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

 

B. Pro plné využití služeb E-shopu Refill.CZ  má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek.
Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy.
V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.


C. Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost Refill.CZ vztahuje.

 

D. Osobní údaje uvedené vise a údaje o historii zákazníkem učiněných objednávek, uskutečněných nákupů a uplatněných reklamací, mohou být zpracovávány pro účely vedení internetového uživatelského účtu zákazníka; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem.

 

E. Jméno, příjmení, číslo občanského průkazu případně cestovního pasu subjektu údajů, případně jiné identifikační a kontaktní údaje mohou být společností Refill.CZ  vyžadovány a zpracovávány za účelem identifikace osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku smluvního vtahu (např. zrušení kupní smlouvy z důvodu odstoupení), nebo při vyzvednutí zboží, a s tím související ochrany stran před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.

 

F. Když používáte naše webové stránky www.refill-sro.cz (dále jen „Webové stránky“) společnost Refill.CZ Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme  tzv. soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jazyk, doména, klikání, druh operačního systému  atc.

5.  Doba uložení

Osobní údaje budou uloženy u společnosti Refill.CZ. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Zpracováním osobních údajů může společnost Refill.CZ pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 • Doručovatelé zásilek/DPD nebo Ceska Posta/
  Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení objednaného zboží.

 • Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb
  Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

 • Subjekty posuzující oprávněnost reklamací
  Správce je oprávněn poskytnout subjektu zajišťujícímu pro správce posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu a telefon zákazníka.

 • Subjekty poskytující služby výdejního/reklamního místa
  Správce je oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje, údaje o učiněných objednávkách, uskutečněných nákupech a uplatněných reklamacích a číslo bankovního účtu subjektům poskytujícím služby výdejního místa a místa pro uplatnění reklamace zboží.

 • Subjekty oslovující zákazníky za účelem získání hodnocení
  Správce je oprávněn se souhlasem subjektu údajů poskytnout informace o objednávce a e-mailovou adresu subjektům oslovujícím zákazníky za účelem získání hodnocení zakoupeného zboží a poskytnutých služeb.

7. Uplatnění práv

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@refill-sro.cz

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Refill.CZ se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/)

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode